Interview met Robby De Caluwé in de ochtend van Radio 1

Robby De Caluwé

 

Goeiemorgen Robby De Caluwé, U bent voorzitter van de federale coronacommissie die straks om 10u bijeen komt. U hebt de commissieleden opgeroepen omdat we in de tweede golf zitten. De bedoeling van die commissie is om lessen te trekken uit de eerste coronagolf en beter gewapend te zijn tegen een nieuwe golf of toekomstige pandemieën.  

 

Het klopt dat we inderdaad in de tweede golf zitten. De bijzondere commissie is ook tot stand gekomen om ons beter te wapenen tegen toekomstige pandemieën. We willen dus kijken van, stel dat er binnen 2, 5 of 10 jaar nog eens een gezondheidscrisis zich voordoet, hoe kunnen we dit dan anders en beter aanpakken. De bedoeling is dat we op lange termijn werken en denken.

 

En breder dan het coronavirus hoor ik u zeggen, wat staat er vandaag concreet op het programma? 

 

We hebben drie experten aangesteld, die niet uit de politiek komen. Zij gaan ons bijstaan en helpen tijdens onze werkzaamheden om alles in kaart te brengen en te adviseren. Samen met de commissieleden hadden we hen gevraagd om tegen eind augustus al een eerste inleidend verslag te schrijven. Gezien er opnieuw veel besmettingen zijn en de tweede golf dus eigenlijk gestart is, vond ik het opportuun om de commissie vervroegd bijeen te roepen en de experts te vragen al toelichting te geven over de gegevens die zij nu al hebben. Hierdoor kunnen de commissieleden een aantal aanbevelingen doen om de tweede golf anders en beter aan te pakken. 

 

Die tweede golf is er allemaal sneller dan wij allemaal gedacht hadden. Het Vlaams Parlement heeft ook een coronacommissie in het leven geroepen, die hebben hun rapport een tweetal weken geleden gepubliceerd. Daar is onder meer Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke is stevig aan de tand gevoeld. U zal als voorzitter ook uw partijgenoten op de rooster moeten leggen, Maggie De Block en Philippe De Backer. 

 

Ja, natuurlijk hebben zij een belangrijke rol in deze crisis gehad. Dus het is uiteraard evident dat zij aan bod zullen komen en wellicht meer dan één keer rond diverse thema’s en vooral hun aanpak die zij op die moment hebben gedaan. We gaan dat zeker en vast ook doen. Nu voor alle duidelijkheid: het is een bijzondere commissie, geen onderzoekscommissie. Dus het is niet de primaire opdracht om verantwoordelijkheden te gaan zoeken, of mensen te sanctioneren. Maar uiteraard valt dat niet uit te sluiten, hé. Als zou blijken dat bepaalde deelaspecten heel slecht zijn aangepakt door beleidsmakers, virologen of experten of anderen, dan gaan wij die aan de tand voelen en als daar verantwoordelijkheden zijn bij die mensen, dan gaan wij die zeker en vast aanpakken uiteraard.

 

Daar zullen heel wat mensen gehoord worden. Wat kon voor u beter bij de eerste golf? 

 

Dat is een gecompliceerde vraag. Velen hebben de neiging om de aanpak van de crisis te bekijken met de informatie die we vandaag beschikbaar hebben zoveel maanden later. We moeten eigenlijk kijken naar het moment dat de beslissing is genomen, welke informatie toen voor handen was, want vaak was niet alle informatie beschikbaar op het moment dat er beslissingen zijn genomen. De communicatie kon veel beter en is een belangrijk aandachtspunt. Wij hebben bijvoorbeeld gezien dat in de verschillende journalen mensen passeerden: virologen, ministers, experts,… die toch heel vaak tegenstrijdige informatie gaven. Ik denk dat dat zaken zijn die niet kunnen en moeten proberen vermijden. Mensen hebben duidelijkheid nodig. Wanneer er een beslissing genomen is, dan moet iedereen dit eenparig en duidelijk communiceren. Dus communicatie is voor mij een belangrijk aspect, waar we heel veel aandacht voor moeten hebben.

 

Dat is ook één van de punten die is aangehaald in de coronacommissie van het Vlaams Parlement. Bestaat het gevaar niet dat uw commissie een beetje in hetzelfde vaarwater terechtkomt? Hoe gaat u daarover waken dat het niet tweemaal dezelfde aanbevelingen of conclusies zijn? 

 

Nu het is belangrijk dat de coronacommissies op de verschillende niveaus zich bezighouden met de domeinen waar zij verantwoordelijk of bevoegd voor zijn. Dat betekent dat wij vanaf het federaal parlement niet de woonzorgcentra zullen evalueren, maar wel rond de werking van de ziekenhuizen. Natuurlijk zal er hier en daar overlap zijn. Daarom is het belangrijk dat er tussen de verschillende coronacommissies met de deelstaatparlementen goed wordt overlegd. Ik contacteer onder andere de voorzitter van de Vlaamse coronacommissie Bjorn Rzoska zeer regelmatig, hij is ook een streekgenoot in het Waasland. Wij overleggen heel regelmatig naar de stand van zaken en de bedoeling is ook dat de zaken die wij rapporteren en de zaken die zij hebben gerapporteerd, ook met elkaar delen. 

 

De aanbevelingen die zullen moeten genomen worden, gaat u die snel nemen of gaat u wachten op het eindverslag? 

 

Van zodra we kunnen, gaan we al deelaspecten naar buiten brengen. Dat is in het Vlaams Parlement ook zo gebeurd. Zij hebben eerst de woonzorgcentra aangepakt en hebben daar een tussentijds verslag rond opgemaakt. Wij zullen dat ook doen: eerst in thema’s, met tussentijdse verslagen en op het einde een eindrapport. Van zodra wij bepaalde aanbevelingen hebben, gaan wij natuurlijk niet wachten. Wij hebben wel iets langer tijd gekregen om te evalueren, één jaar tijd om ons eindrapport op te maken. Nu dat komt ook omdat de opdracht ruimer en uitgebreider is dan in Vlaanderen. Maar we gaan natuurlijk geen jaar wachten. Als we nu al zaken naar voren kunnen brengen die kunnen helpen bij de aanpak van deze tweede golf, dan gaan we dat zeker doen.