Covid-19-commissie beslist plan van aanpak

De bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie kwam vandaag samen. Het bureau van de commissie werd samengesteld en de structuur van het verdere onderzoek vastgelegd.

 

De bijzondere commissie werd op 2 juli opgestart met als doel de aanpak van de COVID-19-epidemie door België te onderzoeken. Robby De Caluwé werd tijdens die eerste zitting aangesteld als voorzitter. Hij wordt nu bijgestaan door 2 ondervoorzitters en 4 rapporteurs. Ondervoorzitters zijn Laurence Hennuy (Ecolo-Groen) en Kathleen Depoorter (N-VA). De rapporteurs zijn Patrick Prévot (PS), Barbara Pas (VB), Mathieu Bihet (MR), Nawal Farih (CD&V).

 

Ten tweede werd ingegaan op de regeling van de werkzaamheden van de commissie. Om het onderzoek te structureren werd besloten om te werken rond een aantal thematische clusters.

 

  • Voorbereiding op mogelijke grootschalige gezondheidscrisis (precorona)
  • Functioneren, omkadering en financiering zorgsector en zorgpersoneel
  • Internationale afstemming en communicatie
  • Aanschaf, productie en verdeling beschermings- en testmateriaal, geneesmiddelen en tracing
  • Intra-Belgische coördinatie van de aanpak, communicatie en lockdown

 

Voor elk van deze domeinen wordt een expert aangesteld om de commissie bij te staan en een inleidend verslag uit te werken. Volgende week komt de commissie opnieuw bijeen om de experts aan te duiden.

………………………………………………………………………………..

La commission Covid-19 s’accorde sur une méthode de travail

 

La commission spéciale chargée d’examiner la gestion de l’épidémie de COVID-19 par la Belgique s’est réunie aujourd’hui. Elle a composé son bureau et décidé de la structure à donner à ses travaux.

 

La commission spéciale a été créée le 2 juillet dernier afin d’examiner la gestion de l’épidémie de COVID-19 par la Belgique. Il a alors été décidé d’en confier la présidence à Robby De Caluwé.

Celui-ci sera assisté de 2 vice-présidents et de 4 rapporteurs. Les vice-présidentes sont Laurence Hennuy (Ecolo-Groen) et Kathleen Depoorter (N-VA).

Les rapporteurs sont Patrick Prévot (PS), Barbara Pas (VB), Mathieu Bihet (MR) et Nawal Farih (CD&V).

 

La commission a également réglé l’ordre de ses travaux. Elle a décidé de structurer ses travaux autour de clusters thématiques.

 

  • Préparation à une possible crise sanitaire à grande échelle (pré-corona)
  • Fonctionnement, encadrement et financement du secteur des soins et du personnel soignant
  • Harmonisation à l’international et communication
  • Achat, production et distribution du matériel de production et de test, des médicaments et du traçage
  • Coordination intrabelge de l’approche, de la communication et du confinement

 

Dans chacun de ces domaines, un expert sera désigné afin d’assister la commission et de rédiger un rapport introductif. La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine pour désigner ces experts.